Samenstelling bestuur en statuten

De samenstelling van het bestuur van de vereniging Eemland300 luidt per 13 mei 2019 als volgt:

penningmeester Dirk van de Veen, telefoon: +31 6 52 51 20 30‬, mailadres: penningmeester@eemland300.nl

secretaris Ruud Beukers, telefoon: +31 6 53 38 48 24‬, mailadres: secretaris@eemland300.nl

voorzitter: vacant mailadres: bestuur@eemland300.nl.

Op 9 mei 2019 heeft een vergadering plaatsgevonden om de statuten en de begroting voor de vereniging goed te keuren. In het huishoudelijk reglement is geregeld dat de bestuursleden geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden noch enig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Het Bestuur heeft het volgende rooster vastgesteld: de voorzitter treedt af in 2022, de penningmeester in 2023 en de secretaris in 2024.

Op 22 juni 2022 heeft de Algemene Ledenvergadering het Jaarverslag 2021 goedgekeurd. Tijdens deze vergadering zijn Frans Dijkhuizen en Bert Krijger voor 2022 weer benoemd als lid van de kascommissie, terwijl zij worden vergezeld door Peter Uitendaal als eerste reserve. Bij de bespreking van de begroting 2022 heeft de penningmeester toegelicht dat wij veel meer bekendheid over de vereniging nastreeft. Door de aanwezigheid op markten, het organiseren van lezingen en discussies, en het gebruiken van Instagram en Twitter gaan we in 2022 meer vertellen over onze activiteiten. De begroting is daarvoor eenmalig uitgebreid.

Relevante documenten:

Jaarverslag2021E300

Statuten Eemland300

Huishoudelijk Reglement Eemland300

Gegevens Eemland300:

Fiscaal nummer: 860042789.

Bankrekening: NL90 INGB 0009 4171 00.     ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) - Stoomgroep De Goffert