Deze werkgroep is op zoek naar minstens 5 boerderijen in Eemland die rechtstreeks hun producten aan bewoners willen verkopen. Ook zoekt de groep naar mogelijkheden om de boeren te ondersteunen bij een andere bedrijfsvoering.pastedGraphic.png

Twee jaar geleden hebben wij als Eemland300 actief meegewerkt aan een initiatief van BB4Food. Wij hebben daarnaast onze speurtocht naar boerderijen, die mee willen werken aan een korte kringloop en een duurzame bedrijfsvoering, voortgezet. Deze bedrijven bevinden zich vaak aan de rand van ons gebied. Met de Eemlandhoeve onderhouden wij contacten en zodra zich een mogelijkheid voordoet zullen we daar op inspringen.  

Ons streven is het merk Eemland te propageren. Veel ideeën van de 7 maart-bijeenkomst sluiten daar in meerdere of mindere mate bij aan. Inmiddels zijn wij ook in gesprek met de organisatie O-gen om verder na te denken over de mogelijkheid van verspreiden van Eemland-producten naar de consumenten.

We realiseren ons dat Eemland zwaar leunt op melk als basisproduct. Dat zal voorlopig wel zo blijven. Desalniettemin zullen wij elke kans die zich voordoet, aangrijpen om meer zuivelproducten in Eemland te maken.

Boeren in de knel

De boeren zitten in het algemeen in de knel. In het concept van BB4Food of Burgerboerderij zijn mogelijkheden opgenomen om de boeren ook financieel te ondersteunen. Het idee om ook financieel te steunen met donaties, participaties, leningen etc speelt daarin een rol. Ook dat zou vanuit de vereniging Eemland300 als optie kunnen dienen bijvoorbeeld voor de gezamenlijke inkoop dan wel gezamenlijke distributie van producten. Het kan echter ook gaan om de waardering van een biodiverse berm of akkerrand als tegenprestatie voor een lening. 

Inmiddels is er ook een bijeenkomst geweest op initiatief van O-gen. Doel daarvan was om na te gaan hoe burgers en boeren denken over het idee van een korte kringloop in Eemland. Afgesproken is dat in de groep verder nagedacht wordt over de logistieke consequenties van inkoop en verkoop van Eemland-producten. Daarbij wordt ook gekeken naar de noodzakelijke marketing van het merk Eemland.