Biodiversiteit/Agrarisch natuurbeheer

De groep Biodiversiteit/Agrarisch Natuurbeheer wil de prioriteit leggen bij ecologisch bermbeheer

Inmiddels zijn contacten gelegd met twee gemeenten om ervoor te zorgen dat de bermen van gemeenten ecologisch onderhouden worden. Het is de ambitie van de groep dat alle omringende gemeenten een dergelijk beleid gaan voeren.

In de Eemlandbijeenkomst van 7 maart 2019 is een groot aantal suggesties gedaan ten aanzien van de verbetering van de biodiversiteit in Eemland. Veel daarvan betreffen de weidevogelstand die bij menigeen tot tevredenheid stemt, maar die volgens anderen bedreigd wordt door de grote aantallen ganzen in de polders en dan met name in de beheersgebieden en het natuurreservaat, door de aanwezigheid van predatoren als vossen en ooievaars, door overbemesting en landbouwgifgebruik op de weilanden rondom de weidevogelgebieden.

Kruidenrijk grasland en bloeiende akkerranden

De meeste andere suggesties betreffen het bevorderen van de natuurlijke flora en de daarmee samenhangende fauna (insecten, kikkers etc.) door ecologisch bermbeheer, ecologisch slootschonen en het creëren van bloem- en kruidenrijk grasland. Ondertussen is Eemland ook het werkgebied van agrariërs die omstreeks 80% van de grond bezitten en die daarop een hoge productie tegen lage vergoeding moeten realiseren onder druk van de voedingsindustrie. Een deel van de agrariërs verenigd in het Collectief Eemland voert een weidevogel vriendelijk beheer, daartoe in staat gesteld door overheidssubsidies. Ook probeert het collectief de vorming van kruidenrijk grasland en bloeiende akkerranden te bevorderen.

De gemeenten Baarn en Eemnes onderzoeken de mogelijkheden voor ecologisch berm- en slootbeheer en starten daarmee stapsgewijs. De slootranden van het waterschap Vallei en Eem en van Natuurmonumenten worden ecologisch beheerd, dat wil zeggen dat het grasmaaisel wordt afgevoerd en het slootvuil deels afgevoerd en deels verspreid over de aanliggende weilanden.

Al deze initiatieven bevorderen de biodiversiteit. Er moet echter nog heel veel gebeuren om tot volledig herstel van flora en fauna in Eemland te komen. Onze vereniging beseft dat dit in kleine stapjes zal gaan en hoopt daaraan een bijdrage te kunnen leveren door te bemiddelen tussen partijen, waar nodig voorlichting te geven en initiatieven te nemen om biodiversiteit in Eemland te vergroten.

Drie percelen ingezaaid met verschillende kruidenrijke mengsels

Op inititief van de Eemland300-werkgroep Agrarisch Natuurbeheer hebben drie boeren drie percelen ingezaaid met verschillende kruidenrijke zaadmengsels. Dit werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Utrecht onder het motto Groen aan de buurt. Deze subsidie van 1000 euro is verdubbeld door de vereniging Collectief Eemland, waardoor de drie percelen ingezaaid konden worden. In augustus hebben boeren het grasland open getrokken, waarna het zaad in september is ingezaaid, de mest kansrijke periode van het jaar. Dit voorjaar moeten de eerste tekenen zichtbaar zijn dankzij deze samenwerking tussen Eemland300 en Collectief Eemland.

Conferentie berm- en slootbeheer

In overleg met de gemeente Eemnes zal als daartoe in het laatste kwartaal van 2019 een bijeenkomst met alle betrokkenen bij de Eempolder georganiseerd worden om tot een gemeenschappelijke aanpak van het ecologisch berm- en slootbeheer te komen. Op 19 november hebben ruim 20 vertegenwoordigers van IVN, Vogelwerkgroep, Natuurmonumenten, Eemland300, verschillende boeren en gemeentelijke ambtenaren en wethouder vruchtbaar met elkaar gesproken over de nodige acties om het Eemland-gebied mooier te maken. Een van de ideeën is de bermen bloemrijker en daarmee biodiverser te maken. De gemeente wil samen met de boeren beleid ontwikkelen voor het beheer van de bermen waar de boeren het gras in de bermen maaien terwijl de gemeente het maaisel en het slootafval afvoert om tot een verschraling van de grond te komen. De uiteindelijke effecten daarvan zullen pas volledig zichtbaar zijn na ongeveer 5 jaar. Met drie boeren zal de gemeente dit beleid verder ontwikkelen.

Beleid Eemnes

BenW van Eemnes heeft een beleidsplan bermen polder Eemnes goedgekeurd. De complete tekst van het beleidsplan (Beleidsplan bermen polder Eemnes) en opmerkingen van belangengroepen (bijlage 2 verslag gesprekken 2020) staan hier.

Contactpersoon van de groep is Habo Jongsma, h.j.jongsma@gmail.com.