Welke voors en tegens zijn er om een haalbare kaart van de Regio Amersfoort op te stellen met daarin lokaties voor de opwekking van wind- en zonne-energie te verkrijgen? Om deze vraag te kunnen concretiseren hebben de NMU en de Energiecoöperatie Eemnes Energie (EEE) samen drie bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst was dinsdag 24 november.

In een inleiding heeft Gerben de Vries van de NMU uit de doeken gedaan hoeveel energie moet worden opgewekt en hoeveel ruimte dat kost. De regio Amersfoort (voor de goede orde: Amersfoort, Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten, Leusden en Woudenberg) heeft aan provincie en Rijk laten weten dat zij voor 0,5 TWh in wind en zon willen opwekken. Dat cryptische getal kan ook gelezen worden als: 18 windturbines van 200 meter hoog of 372 hectare aan zonnevelden. Dat wil dus zeggen: uit de lengte of de breedte. De ingediende RES (regionale energie strategie) mikt op een menging van wind en zon, omdat het niet altijd waait en omdat niet altijd de zon schijnt. 

Doel van de bijeenkomsten van NMU en EEE is dat de achterbannen van de NMU een gemeenschappelijke mening hebben over de plekken waar windturbines en zonnepanelen gevestigd kunnen worden voor grootschalig energie uit zon en wind mét oog voor natuur, landschap en lokale meerwaarde in de regio Amersfoort.

Afgelopen dinsdag hebben de deelnemers hun posities en belangen voorgelegd. Als natuurwaarden werden genoemd: cultuur historie, natuurparels, fourageerpotentie, en de kwaliteitswaarden uit de Utrechtse kwaliteitsgids: exterme openheid, slagenverkaveling, veenweidekarakter, de historie van de Zuiderzee, Grebbelinie en overgangsgebieden.

Opvallend was dat de belangen van de natuurmensen en de energiemensen niet parallel lopen. Ook de belangen van de inwoners van Leusden en andere gemeenten zijn niet precies dezelfde: het Not In My BackYard syndroom is  duidelijk aanwezig. Er zal nog veel water door de Eem moeten stromen om een gezamenlijke visie vast te leggen. Uiteindelijk moeten we een manifest opstellen, dat gebruikt kan worden in de verdere besluitvorming van gemeenten, provincie en Rijk. 

De Regio Amersfoort zal voor 1 juli volgend jaar een besluit moeten hebben waar in de periode tot 2030 duurzame energie wordt opgewekt om bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.