We hebben weer een mooie avond achter de rug. Met Zoom zijn we veel meer te weten gekomen over de omgevingsvisies die de provincie en de gemeenten in de regio Amersfoort maken. Wij hebben op deze avond beloofd de presentaties aan de deelnemers door te geven.

Natuur offensief

Het trefwoord van Jeannine van Bree was “belangrijk”. Zij stelde dat de provinciale omgevingsvisie over een heleboel dingen gaat: ruimtelijke ordening, natuur en landschap. De behoefte aan woningen is groot, en datzelfde geldt voor plekken voor duurzame energiebronnen. En dan willen de bewoners van de regio Amersfoort mobiel zijn: wegen, fietspaden en recreatieruimte hebben. Voor de NMU (Natuur en Milieu Utrecht) is het noodzakelijk een offensief te lanceren waar de druk van woningbouw, wegaanleg en energieopwekking een plaats eisen. De natuur vergt een versterking van de weidevogel gebieden en de bescherming van natuur door middel van regulering. In dit offensief kunnen de inwoners een sterkere rol spelen: in de gaten houden wat al die overheden doen en meepraten met andere partijen. Deze oproep van NMU leidde bij de deelnemers tot de wens om helderder informatie nodig hebben over de activiteiten van onze gemeenten. Hier ligt een rol voor Eemland300. De presentatie van Jeannine van Bree vindt u op: 210304 Presentatie Eemland300

Natuurmonumenten heeft zich op de regionale omgevingsvisie gestort in de persoon van Claudia van Holsteijn. Haar motto: de druk op de regio wordt te groot. Die druk komt van opgaven als klimaatadaptatie, bodemdaling, droogte en wateroverlast, landbouw en energietransitie. Daar staat voor haar tegenover dat de provincie het initiatief heeft genomen voor het programma Groen Groei Mee: bedoeld is dat de “groene” sector mee op gaat met de thema’s woningbouw, infrastructuur, bedrijven en de economie. Nadrukkelijk heeft de provincie gevraagd om het aanreiken van kansen: zoals  bescherming en versterking aantal weidevogels en het ontwikkelen van een beter verdienmodel voor de landbouw. Denk daarbij aan de regionale producten en de korte ketens. Wat betreft de biodiversiteit heeft Claudia gewezen op eilanden in het Eemmeer en het natuurlijk beheer van bermen en dijken. De visie van Claudia van Holsteijn vindt u verder op: Eemland 300 4 maart Natuurmonumenten

Beinvloeden

Bij Miranda Hoeksema van de Regionale UitvoeringsDienst (RUD) lag het accent op de manier waarop inwoners invloed kunnen uitoefenen op gemeenten en provincie. De nieuwe Omgevingswet heeft niet alleen alle verschillende wetten en regelgeving tot één juridisch geheel gemaakt. De wet heeft heel nadrukkelijk de inbreng van de inwoners vastgelegd. Alleen inspraak is niet meer voldoende. Voor alle mogelijke initiatieven moeten rijk, provincie en gemeente de burgers inschakelen vanaf het begin van een plan of een uitvoeringsinitiatief. Dat betekent voor de burgers het inzien en becommentariëren van allerlei documenten bij de overheid, het meepraten en -werken aan plannen, het indienen van zienswijzen en bezwaren en het doen van meldingen wanneer men denkt dat regels en afspraken worden overtreden. Zij heeft vele malen gezegd dat meldingen, bezwaren en zienswijzen serieus worden behandeld door haar dienst maar ook door de betreffende ambtenaren van provincie en gemeenten. Daarbij lijkt het dat veeel reacties meer invloed hebben dan lage aantallen. Doorslaggevend zijn uiteindelijk korte en goed onderbouwde mondelinge en schriftelijke meningen. De RUD is daarbij een organisatie die provincie en gemeente adviseren, maar deze organen ook corrigeren wanneer zij buiten de wet- en regelgeving treden. En hier het verhaal van Miranda Hoeksema: Presentatie RUD Utrecht.