Wat is de identiteit van de stad Amersfoort? Hoe kunnen we het groen in de straat of in de wijk verbeteren? Hoe kijk je aan tegen het openbaar vervoer en de fietsroutes? Moeten er meer eengezinswoningen worden gebouwd of alleen appartementen?

Alle overheden zijn volop bezig met het maken van Omgevingsvisies. Het concept van de rijksoverheid (nationale omgevingsvisie = NOVI) lag deze zomer ter inzage. De provincie is in nauwe samenwerking met de waterschappen bezig met een concept-visie (POVI), die eind volgend jaar een definitieve versie moet opleveren. Veel gemeenten zijn druk in de weer met gemeentelijke versies (GOVI’s), zodat alles zo’n beetje af is wanneer de Omgevingswet per 1-1-2020 ingaat.

Alle Omgevingsvisies moeten worden gemaakt in samenspraak met burgers, ondernemers en belangengroepen. De overheden moeten de ‘dialoog’ goed organiseren. Hoe deze ‘burgerparticipatie’ concreet wordt ingevuld, verschilt behoorlijk per gemeente.

Het is voor overheden niet eenvoudig om genoeg burgers te bereiken. Het loopt niet bepaald storm op avonden die worden georganiseerd om aandachtspunten voor een Omgevingsvisie op te halen. En dat terwijl je als burger best een grote invloed hebt, als je wel naar dit soort avonden gaat…

De gemeente Amersfoort heeft vier maal 33 burgers uitgenodigd om aandachtspunten voor de Omgevingsvisie op te halen. Ik had me opgegeven voor een avond in de Neng, op 2 oktober jongstleden voor bewoners van Hoogland, Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek, Nieuwland, Vathorst en Hooglanderveen.

Wethouder Menno Tigelaar gaf een aftrap en vervolgens gooiden de schrijvers van de Omgevingsvisie allerlei discussiepunten op tafel. Roulerend in zes groepen discussieerden we over zes thema’s: openbaar vervoer, fietspaden, type woningen, type bedrijvigheid, winkelleegstand, culturele voorzieningen en recreatiegebieden, bijna alles kwam aan bod. Helaas ontbrak het thema ‘landbouw en voedsel’. Eigenlijk gingen alle thema’s over de stad zelf, over de bebouwde kom. Het landelijk gebied ontbreekt volkomen! Voor de Vereniging Eemland300 is het juist belangrijk dat politici en boeren met burgers overleggen over de toekomst van het landelijk gebied. In de wandelgangen horen we dat Amersfoortse raadsleden dit najaar tweemaal op bezoek gaan bij boeren, om met elkaar door te praten over de toekomst van Hoogland-West en Stoutenburg. Het is jammer dat de dialoog met burgers over voedselproductie niet automatisch een plek krijgt in de aanloop naar de Omgevingsvisie.

Overigens was het wel uiterst zinvol om met mede-Amersfoorters te discussiëren over het groen in de stad, over de aanleg van zonneweides en de plaatsing van windmolens. Ik zat in het groepje dat aan het slot van de avond het energiegesprek mocht samenvatten. Aan de ene kant hadden we briefjes met ‘geen windmolens in de buurt van de stad’ en ‘geen windmolens op trekroutes van vogels en vleermuizen’. Aan de andere kant lazen we: ‘graag alle ruimte om de energie te hebben die nodig is, ook al kost het wat natuur’, ‘turbines langs A1’ en ‘kleinere turbines voor lokaal gebruik op bedrijventerreinen’.

Kees de Heer