Na onderzoeken en overleg vanaf 2019 heeft het College van BenW van de gemeente Eemnes in april het Beleidsplan Bermen Polder Eemnes goedgekeurd.  De raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief, die op 10 mei wordt behandeld in de commissie ruimte.

In 2019 hebben diverse belanghebbenden aangegeven meer aandacht te willen vragen voor natuur in de polder van Eemnes. Dit beleidsplan geeft invulling aan een van de wensen: kruidenrijke bermen. Voor deze bermen streeft de gemeente naar begroeiïng met kruiden die hier van nature voorkomen, zonder ongewenste soorten als zuring, distel en exoten. Dat is gunstig voor de biodiversiteit en de weidevogels. De hier van nature voorkomende kruiden blijven vrij laag en bloeien niet al te opvallend. De bermen in de polder van Eemnes zijn voedselrijk en daardoor groeien er op dit moment nauwelijks gewenste soorten. Door ander beheer van de bermen en oevers zal daar verandering in komen, maar onzeker is hoe lang dat duurt. Daarom start de gemeente op de meest geschikte bermen in het noordelijke deel van de polder. Zo sluiten we aan op de terreinen van Natuurmonumenten en de Kampen.

 

Inbreng belangengroepen

Het beleidsplan is tot stand gekomen in overleg met verschillende belangengroepen: Collectief Eemland, Vereniging Eemland300, Natuurmonumenten, en de Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken. Dankzij de bijdrage van deze groepen komen er meer kruidenrijke bermen in de polder. Het gaat daarna specifiek over een relatief klein deel van Eemland, dat cruciaal is voor de weidevogels: de Noord Ervenwerg, Corsrijkseweg ten westen van de Noord Ervenweg, de Volkersweg en de Eemnesservaartsteeg oostelijk van de Noord Ervenweg (zie de kaart).

Het beleid wordt niet meteen zichtbaar, omdat de bermen eerst minder voedselrijk moeten worden. Dat duurt ongeveer 3 jaar, waarin de bermen 2 of 3 maal per jaar worden gemaaid en het maaisel afgevoerd. Daarna wordt het beheer aangepast door bijvoorbeeld maaien, het gras kort laten liggen, zodat zaden kunnen afrijpen en insecten weg kunnen kruipen en daarna afvoeren. Na enige jaren gaat de gemeente bezien of dit voldoende is en of er misschien andere maatregelen moeten worden getroffen. 

 

Zwerfafval bederft het maaisel

Er is nog wel een risico. In de sloten en bermen ligt veel zwerfafval. Daardoor is het maaisel ongeschikt om op het land te verwerken. Het inzetten van vrijwilligers is een mogelijke oplossing. Halverwege 2021 zal de gemeente de uitkomsten van een onderzoek over het zwerfafval onderzoek bekend maken en mogelijke maatregelen treffen. 

Voor de fijnproevers hebben we het beleidsplan en een overzicht van de opmerkingen van de belangengroepen opgenomen: Beleidsplan bermen polder Eemnes en bijlage 2 verslag gesprekken 2020.