De oprichting van de Vereniging Eemland300 is een feit. De statuten zijn vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze belangrijke stap is voorbereid door de regiegroep en geaccordeerd in een bijeenkomst met meer dan 100 belangstellenden. Deze beslissing is genomen naar aanleiding van een discussie over de gebiedsvisie van het platform. Allerwegen bestond er waardering voor het werk van het Platform. Tevens hebben veel deelnemers aangegeven waar de visie aangevuld kan worden en waar er meer concrete acties wenselijk zijn. Ook zijn er ideeën aangedragen hoe het beter kan. Slechts op enkele punten gaf een deelnemer een negatief commentaar.

Eén daarvan betrof het voorstel verder te gaan als vereniging. De vraag was: Hebben we nog weer een extra organisatie nodig terwijl er al zoveel belangengroepen zijn zoals Collectief Eemland? Dat is inderdaad een legitiem argument. De regiegroep van het Platform wijst erop dat Eemland300 een breder veld bestrijkt dan de aanwezige organisaties. Zo wil Eemland300 opkomen voor alle belangen van het gebied: zowel de boeren als de inwoners en de bezoekers. Het platform streeft naar een samenwerking met de boeren en alle andere partijen die in de omliggende gemeenten actief zijn. Wat andere organisaties al goed doen gaat het Platform niet over doen, maar wel als er een lacune dreigt. Uiteindelijk gaven de aanwezigen in meerderheid aan dat zij de oprichting van een vereniging steunen. Verder zijn de deelnemers akkoord gegaan met het Kort Bestek waarin de visie van Eemland300 kernachtig is verwoord. Deze is door iedereen te gebruiken die aandacht op Eemland300 wil vestigen.

Donderdag 9 mei heeft de regiegroep vergaderd met enkele belangstellenden. In de vergadering zijn de door de notaris opgestelde statuten goedgekeurd. Ook is een begroting goedgekeurd. Deze gaat uit van een lidmaatschapsbijdrage van 15 euro per jaar (voor 2019 7,50 euro). Aanmelden kan via: https://eemland300.nl/contact/aanmelden/.