Het behoud van Eemland is gebaat bij samenwerking tussen burgers en boeren, die ingevuld wordt door het afnemen van produkten uit dit gebied of bedrijven te financieren. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat wij hebben gedaan onder een selecte steekproef van de inwoners van Soest, Baarn, Amersfoort, Eemnes en Bunschoten/Spakenburg. Ook blijkt een meerderheid daar zelf tijd of geld in te willen investeren.

Dit onderzoek is een eerste stap van de werkgroep Samenwerkingsverbanden van het Eemland300-platform dat voortkomt uit de streekconferentie van 25 november 2017. Onze groep zoekt naar de mogelijkheid van een overkoepelende organisatie om de belangen van Eemland sterker op de kaart te zetten. Dit wordt ingegeven door het algemeen gevoel van de deelnemers dat het gebied zwaar onder druk staat: de omliggende gemeenten willen graag meer woningen bouwen, ruimere wegen aanleggen en bedrijventerreinen aanleggen. Dat alles ten koste van het groen van dit belangrijke open landschap voor belanghebbenden zoals wandelaars, fietsers, fotograven, vogelaars en niet te vergeten de boeren. De laatsten bezitten nog veel percelen, maar hun sector staat onder druk. De boerenbedrijven renderen slecht, omdat de concurrentie groot is en omdat de kosten vanwege allerlei maatregelen toenemen, terwijl de opbrengsten niet of nauwelijks stijgen.

Wij willen op basis van de vraag van burgers arrangementen met boerderijen maken om vrijwillers in te zetten op boerderijen, produkten van het eigen land aan burgers leveren en financiële participatie van burgers mogelijk maken om milieuvriendelijke investeringen te verrichten. Op het gebied van weidevogels is al een goede samenwerking ontstaan met de boeren: in Eemland is de dichtheid van grutto’s, kieviten en tureluurs het hoogst voor geheel Nederland.

De uitslag van het verkennend onderzoek heeft ons ervan overtuigd dat het haalbaar is verdere gesprekken met boeren aan te gaan. Uit het verkennende onderzoek blijkt dat de onderzochte groepen het ongeveer 80% eens zijn de noodzaak van samenwerking met de boeren. Gevraagd naar de animo om Eemland-producten te kopen, antwoordt 70% daar positief op. Verder blijkt dat ruim de helft van de onderzochten wil geld of tijd te steken in een kansrijk initiatief, bijna de helft zou een voedselpakket willen kopen en een kwart is bereid eventueel te investeren. Dit is een hoopgevende uitkomst om onze plannen verder te concretiseren.