Ruim 50 leden en belangstellenden van de Vereniging Eemland300 willen het open landschap van het Eemland ontzien en zoekgebieden voor duurzame energieopwekking vooral concentreren nabij de infrastructuur van spoorwegen, snelwegen (niet de A1), verkeersknooppunten en industriegebieden. Daarnaast oordeelde Astrid Janssen, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Amersfoort, dat de informatie en communicatie rond het opstellen van een Regionale Energie Strategie onvoldoende is en sterk verbeterd moet worden om draagvlak bij de bewoners te realiseren.

Enorme uitdaging om RES te maken

Dat is in grote lijnen de uitkomst van een informatie- en discussieavond op donderdagavond 6 februari j.l. in het Groene Huis in Amersfoort tijdens een informatie- en discussieavond over duurzame energie-opwekking, georganiseerd door de Vereniging Eemland300. De vraag voor de inleiders en deelnemers was: Hoe kunnen we in de regio genoeg duurzame energie opwekken en tegelijk de waardevolle natuur en landschappen van Eemland beschermen?

Wethouder Astrid Janssen opende de avond. In het kort schetste zij de enorme uitdaging waar de zeven gemeenten in de regio Amersfoort het komende jaar voor staan. De regio gemeenten zijn: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. De gemeenten Nijkerk en Barneveld sluiten voor hun energie plannen aan bij de regio Gelderse Vallei. Gerben de Vries van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) gaf daarna een presentatie over de achtergronden van de Regionale Energie Strategie (RES). In zijn presentatie lag de focus, net als in de RES, op duurzame energieopwekking op land door wind en zon.

Klimaatakkoord verplicht tot 49% reductie CO2

In het vorig jaar door de regering gesloten Klimaatakkoord is de verplichting aangegaan dat Nederland in 2030 een CO2-reductie van 49% moet realiseren. Dit betekent op landelijk niveau dat in 2030 tenminste 35 TWh per jaar grootschalige hernieuwbare energie moet worden opgewekt.

Om dit te realiseren heeft de landelijke overheid Nederland opgedeeld in een dertigtal RES-regio’s en aan iedere RES-regio de opdracht gegeven een bijdrage te leveren aan duurzame energieopwekking. Per RES-regio is gevraagd vóór 1 juni 2020 een voorstel te doen voor de bijdrage aan voornoemde 35 TWh/jaar. Iedere RES-regio is nu bezig, geholpen door de provincies, hun Regionale Energie Strategie op te stellen. Voor RES-regio Amersfoort wordt geschat een voorstel te doen wat overeenkomt met 0,21 à 0,7 TWh/jaar. In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners, regionaal gedragen keuzes uit.

Tot maart worden de opvattingen van de betrokken belanghebbenden verzameld. Van april – mei wordt de concept-RES besproken in de gemeenteraden van de zeven gemeenten in de regio Amersfoort. De concept-RES moet 1 juni 2020 ingediend worden bij het  Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL verzamelt alle regionale plannen en controleert of het totaal van de voorstellen aan de landelijke doelstelling voldoet. Wanneer dit niet het geval is worden de RES-opgaven verplicht bijgesteld om alsnog de afgesproken klimaatdoelen te halen.

Van de zeven gemeenten in de regio Amersfoort wordt verwacht dat zij tussen de 0,21 en 0,7 TWh duurzame energie gaan opwekken. Dit kan voor deze regio in de praktijk betekenen dat ongeveer 24 windturbines of 300 ha zonneparken nodig zijn. De gemeenten moeten regionale afspraken maken en in de RES aangeven waar de zoekgebieden voor deze windturbines en zonneparken in de regio komen. De lokale bestemmingsplannen zijn richtinggevend voor het afgeven van de benodigde vergunningen door de gemeenten.

Na de presentatie van Gerben de Vries werden de aanwezigen in drie groepen opgesplitst. Iedere groep had een gespreksleider, Gradus Lemmen van Natuurmonumenten, Gerben de Vries van de NMU en Zita van Aggelen, van energie coöperatie de Soesterwijk Wiek. Aan

de tafel van Gerben de Vries werden met name zaken verduidelijkt en besproken rondom het RES-proces (Energie-avond Eemland300 – inleiding NMU). Er staat druk op de ketel, want feit is dat diverse projectontwikkelaars al plannen maken en afspraken proberen te maken met boeren en landeigenaren voor de plaatsing van windturbines of zonneparken op hun grond.

Niet alleen naar windmolens en zonneweiden kijken

In drie rondes werden vragen en meningen besproken en ideeën uitgewisseld. Het waren levendige discussies met diverse meningen en standpunten. Aan het eind van de avond gaf iedere gespreksleider een korte samenvatting van de discussie per groep. Zo vonden twee groepen dat de informatie en communicatie over het RES gebrekkig is. Ook vond men dat er niet alleen naar windmolens en zonneweiden moest worden gekeken, maar ook naar innovatieve ideeën. Tijdens de discussies bleek dat er veel interesse en aandacht is voor duurzaamheid. Positief is dat de aanwezigen met veel energie de discussie met deskundigen en politici aan willen gaan. Dat is goed nieuws voor de zeven gemeenteraden die de RES-plannen, in een relatief kort tijdbestek, goed moeten keuren.

Eemland300 blijft de ontwikkelingen rond het opstellen van de RES plannen actief volgen binnen de betrokken gemeenten.