De gemeenteraad van Amersfoort gaat regels voor duurzame energie voorbereiden tot besluitvorming. Ruim een jaar heeft de gemeente gewerkt aan een omgevingsplan dat regels stelt voor de duurzame energie. In bijeenkomsten met oa Eemland300 hebben de ambtenaren van de gemeente de visies en ideeën van belanghebbenden op gehaald. De kern daarvan is dat men behoefte heeft aan regels, mits dit op een zorgvuldige manier gebeurt. Verplichten gaat altijd gepaard met goed informeren, faciliteren en betrekken in een vroeg stadium. Vooral op het gebied van zon op dak en duurzame nieuwbouw is behoefte aan regulerende regels vanuit de gemeente. Daarnaast is er voor mobiliteit en grootschalige opwek behoefte aan een regisserende en stimulerende rol vanuit de gemeente met daarbij horende regels. De gemeente heeft de regels gepast binnen de nieuwe Omgevingswet.

Dinsdag 1 februari was een ronde georganiseerd waar de nodige vragen werden gesteld. Deze worden volgende week door de wethouder beantwoord, zodat de raad nog voor de verkiezingen een besluit zal nemen.  Voordat het Omgevingsplan wordt vastgesteld, legt het college het ontwerp-Omgevingsplan nog 6 weken ter inzage en kan iedereen een zienswijze geven. Na het vaststellen door de raad hebben belanghebbenden nog de mogelijkheid om binnen 6 weken in beroep te gaan. Als er geen beroep is ingediend, of als de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het beroep, is het omgevingsplan onherroepelijk.